תקנון פעילות נושאת פרסים של "ירופאן" 2023

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על-פיהם תנוהל פעילות נושאת פרסים על-ידי החברה (כהגדרתה להלן).  

  1. הגדרות

למונחים המפורטים להלן תינתן המשמעות שלצידם:

“החברה”         אף אם אף סיטי מוביליטי בע”מ, ח.פ. 513653840, מרח’ הכישור 4 תל אביב.

“הפעילות”       פעילות נושאת פרסים בין עוקבי החברה ברשתות החברתיות אשר תיערך במסגרת הפעילות בהתאם להוראות תקנון זה ואשר בסופה שלושה מהמשתתפים   
                             יזכו בפרס.

“הפרס”             פרס אשר יוענק לשלושה משתתפים עם הסיפור המצחיק ביותר לפי קביעת ועדת השיפוט – כאשר במקום הראשון, השני והשלישי יוענקו זוג כרטיסים להופעה של  
                             שלומי קוריאט שתתקיים בתאריך 13.2.2023 בשעה 22:00 בזאפה ירושלים.
                             החברה שומרת לעצמה את הזכות להעניק פרסים נוספים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

התקנון” או “תקנון זה”   תקנון זה של הפעילות.

“ועדת השיפוט”             ועדה המורכבת מנכ”ל החברה, מנהל המדיה של החברה ונציג ממשרד הפרסום
                                           החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הרכב ועדת השיפוט בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

“ימי הפעילות”              המועד בו יתמודדו המשתתפים, בהתאם להוראות תקנון זה, ואשר מועדם ומיקומם יפורסם על ידי החברה.

“משתתף”                     כל אדם שבכל המועמדים הרלוונטיים לפעילות עומד בכל התנאים המפורטים להלן:

                                         (1)        הוא בגיר או קטין שקיבל את הסכמת הוריהו או אפוטרופוסו החוקי להשתתפותו בפעילות;
                                         (2)        הוא מילא אחר ההוראות שפרסמה החברה לצורך השתתפות בפעילות;
                                         (3)        הוא עומד בתנאי הוראות תקנון זה.
                                         מובהר בזאת כי החברה רשאית להגביל את מספר המשתתפים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

“פרטים אישיים”            כל הפרטים שלהלן: (1) שם פרטי, (2) שם משפחה, (3) מספר טלפון סלולארי, (4) כתובת לשלוח דואר אלקטרוני.

“פרסום הפעילות”         פוסט שתעלה החברה ברשתות החברתיות אשר במסגרתו יפורטו פרטי הפעילות בקשר לפעולות שיש לבצע כדי להשתתף בפעילות, תקופת הזמן
                                            בה תתקיים הפעילות, פרס וכו’.

“תקופת הפעילות”        החל מיום 15 בינואר 2023 ועד יום 5 בפברואר 2023.
                                            החברה רשאית לשנות את תקופת הפעילות, להאריך או לקצר או לבטל באופן מוחלט את הפעילות או איזה מהמועדים המפורטים בתקנון         
                                            זה,
הכל בהתאם לעדכונים שתפרסם על פי שיקול דעתה. 
2.  פרשנות

2.1.      המבוא לתקנון מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 
2.2.      בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות ברשתות החברתיות או באתר האינטרנט של החברה         
              שכתובתו JERUFUN.CO.IL  (“האתר”), למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
2.3.      הכותרות שניתנו לסעיפים בתקנון נועדו לנוחות הקריאה של התקנון בלבד ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ופרשנותו של התקנון.
2.4.      בתקנון השימוש הינו בלשון זכר ובלשון יחיד לצורכי נוחות בלבד, וכולל גם פניה בלשון נקבה ורבים

3. השתתפות בפעילות

3.1.      הפעילות הינה פעילות נושאת פרסים לצורך שיווק וקידום מכירות, קידום מותג החברה,מוצריה ושירותיה. הפעילות תערך באמצעות הרשת החברתית בה תפורסם הפעילות.
3.2.      מועדי הפעילות
3.2.1.   15.1.2023 – תחילת פרסום הפעילות.
3.2.2.   5.2.2023 – מועד אחרון לפרסום הצעות על ידי המשתתפים.
3.2.3.   8.2.2023 – מועד הכרזת הזוכה וסיום הפעילות.
החברה רשאית לשנות ולעדכן מעת לעת את מועד הפעילות, כולם או חלקם, כפי שתפרסם ברשתות החברתיות או באתר או בכל דרך אחרת.
3.3.      הפעילות תחל עם פרסום פרטיה מטעם החברה ברשתות החברתיות . החברה שומרת על זכותה לפרסם את הפעילות בפלטפורמות נוספות .
3.4.      על מנת להשתתף בפעילות, נדרש כל משתתף (וזאת בנוסף לעמידתו בכל יתר תנאי הגדרת
              “משתתף” כמפורט בסעיף 1 בתקנון זה) למלא אחר כל ההוראות המפורטות בפרסום
              הפעילות, ובפרט, לתייג אדם נוסף בפוסט שפורסם על ידי החברה, לשתף בדבר הכי מצחיק
              שקרה להם יחד ולעשות לייק לעמוד החברה באותה רשת חברתית.
3.5.      ההשתתפות בפעילות כמו גם הזכייה בה, מותנית בהתמודדות אישית של המועמד.
3.6.      הזוכים יבחרו על ידי ועדת השיפוט.
3.7.      לא ניתן לערער על תוצאות הפעילות. בחירת זוכים בפעילות הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ולערעור ומחייבת. כל החלטה של ועדת השיפוט בהתאם להוראות                   התקנון,הינה סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.
3.8.      שלושת המשתתפים  אשר נבחרו על ידי ועדת השיפוט כבעלי הסיפור הכי מצחיק יוכרזו כזוכים ויהיו זכאי לפרס כהגדרתו בסעיף 1 לעיל. עם הכרזת הזכייה, יתבקשו   
             המשתתפים
 להעביר לחברה פרטים אישיים לצורך העברת הפרס. החברה תעניק את הפרס באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בתוך 2 ימים ממועד הזכייה.
3.9.      החברה תהא רשאית לפסול, עפ”י שיקול דעתה, את זכייתו של מי מבין הזוכים בפרס, אם וכלל קיים חשד סביר כי זכייתו הושגה תוך הפרת הוראות תקנון זה, הפרת הוראת
              דין
(לרבות אך לא רק תוך ביצוע עבירה פלילית או עוולה אזרחית), מרמה, התחזות, זיוף או פריצה לאתר החברה. זוכה בפרס שבוטלה זכייתו לא יהיה זכאי לכל פיצוי או         
              סעד אחר 
כלשהו מהחברה.
3.10.    המשתתף מצהיר ומאשר, כי דבר השתתפותו בפעילות וזכייתו, ככל שיזכה, אפשר שיסוקרו,יצולמו וישודרו במדיות השונות, וכי בעצם ההשתתפות בפעילות מביע         
              המשתתף את 
הסכמתו לצילום, תיעוד ופרסום שמו ותמונתו, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה. מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית שלא לפרסם 
              את פרטי הזוכה כלל. כל זוכה
 יחתום במעמד זכייתו על כתב ויתור בנוסח המצורף כנספח א’ לתקנון זה.
3.11.    הפרס שיחולק במסגרת הפעילות הינו אישי, ואינו ניתן להסבה לאחר, להחלפה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכה בו, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר.

  1. הצהרות והתחייבויות המשתתף בקשר עם הפעילות

מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה וכל דין, משתתף הלוקח וייקח חלק בפעילות, מצהיר ומתחייב כלפי החברה כי:

4.1.      כל הפרטים שימסור במסגרת הפעילות הינם נכונים ומדויקים.

4.2.      ההשתתפות בפעילות וכל פרסום שיעשה בקשר להשתתפותו בפעילות, יכיל תכנים חוקיים בלבד, ולא יכלול תכנים כדלקמן (“תכנים אסורים“):

4.2.1.   כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם כאמור.

4.2.2.   כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, פורנוגרפי או גס.

4.2.3.   כל תוכן המפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיו”ב.

4.2.4.   כל תוכן הנוגע לאחר שהוא קטין, והמזהה אותו, את פרטיו האישיים או את מענו ודרכי ההתקשרות עימו.

4.2.5.   כל תוכן שיש בו, או שהוא מעודד לגזענות או אפליה אסורה, לרבות על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית, או
              נפשית, אמונה, השקפה פוליטית או מעמד חברתי – כלכלי.

4.2.6.   כל תוכן האסור על פי דין או שהושג מביצוע פעולות שלא כדין.

4.3.      לחברה ולמי מטעמה ניתנת הרשות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להציג לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם, לשנות, להקריא, לשדר מספר בלתי מוגבל של       
              פעמים,להשתמש, בכל חלק, בכל דרך, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל מדיה, פלטפורמה ואפיק שיווק ופרסום – לרבות אך לא רק בטלוויזיה, בדפוס (כגון עיתונים, מגזינים,
              כתבי עת, פרסום חוצות, ברושורים, פליירים וכיו”ב), במדיה דיגיטלית (כגון אינטרנט, ארכיבים דיגיטליים מדיה סלולארית, כבלים ולווין) ובכל אמצעי מדיה אחר בפרסום
              שיעשה על ידי המשתתף במסגרת הפעילות.

4.4.      החברה או מי מטעמה לא יחויבו ולא יידרשו על ידי המשתתף או מי מטעמו בתשלום עמלה, תמורה או תמלוגים, מכל מין וסוג שהוא, בגין או בקשר עם שימוש החברה כאמור,
              אף אם יפיקו הכנסה, טובת הנאה או כל תמורה ישירה או עקיפה, בגין השימוש שעשו, והמשתתף מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, דרישה ותביעה בקשר עם
              האמור לעיל ובפרט.

4.5.      יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את החברה, מנהליה, עובדיה, וכל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים,                   עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד, בגין כל טענה, דרישה ותביעה הנובעת
             מהשתתפותו בפעילות או מזכייה, ומהפרתו זכויות כלשהן של צדדים שלישיים, או מהפרה במישרין או בעקיפין של תקנון זה.

4.6.      במידה ויפר המשתתף זכויות צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות מוסריות או זכויות יוצרים בכל הקשור לפעילות, הוא מייפה בזאת את כוחה
             של החברה להסיר מעצמה כל אחריות בקשר עם האמור ולהעביר אליו כל טענה, דרישה ותביעה בנושא.
4.7.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה ומי מטעמה לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין כל הנזקים שנגרמו לה, במישרין ו/או בעקיפין.
5. פטור מאחריות
5.1.      ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מבין
             המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות.
5.2.      המשתתף מצהיר כי ידוע לו שהפעילות תערך באמצעות רשת האינטרנט, ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד או
              הוצאה שייגרמו
 למשתתף עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה מהשימוש ברשת האינטרנט בהקשר זה.
5.3.      מבלי לגרוע מן הפטורים המפורטים בתקנון זה, בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף או של החברה, מנעה ממנו מלהשתתף בפעילות או מלזכות
              בפרס 
או לממשו, תהיה החברה פטורה מאחריות.
5.4.      החברה, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לתקלות כלשהן,עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים
              שאינם תלויים
 בהם, לרבות כוח עליון, כגון: שביתות, מזג אויר, מלחמה, ימי חג, וירוס הקורונה, תקלות ברשת האינטרנט, תקלה בתוכנת מחשב, וכדומה. כל תקלה, שיבוש,
              איחור וכד’, אשר 
מקורם בכוח עליון, לא ייחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד,זכות או תרופה.
5.5.      החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק או על פי הוראה של רשות מוחלטת.
6.  פרטיות
החברה תעשה שימוש בפרטים האישיים הנמסרים על ידי המשתתף בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981. המשתתף מצהיר כי הוא מסכים לשימוש זה, ומודע לכך כי אין עליו חובה למסור את פרטיו על פי דין. ואולם, אי מסירת פרטים אישיים לא תאפשר קבלת פרס במקרה של זכייה.
7.  שונות
7.1.      בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ומי שמעוניין להשתתף בפעילות, כי קרא תקנון זה וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם
             לא קרא את
 התקנון, הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

             ככל שהמשתתף הינו קטין, הרי שאישור התקנון משמעו גם אישור והסכמת הורהו או אפוטרופסו החוקי להשתתפותו בפעילות. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות בגין     
             אישור התקנון והשתתפות בפעילות נשוא תקנון זה או איזה חלק ממנה, על ידי מי שהינו קטין והפר הוראות סעיף זה.

7.2.      המשתתף מסכים לקבל הודעות במדיה אלקטרונית או אחרת (הודעות SMS, DM, דוא”ל, רשת חברתית ואח’) מהחברה או מי מטעמה בנושאים הקשורים לפעילות.
              למען הסר ספק,מובהר כי אישור התקנון מהווה אישור של המשתתף לקבלת הודעות כאמור.

7.3.      החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הפעילות וכל חלק בה, וכן לצמצם או להגדיל את מספר וסוג הפרסים שיחולקו בפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי, במקרה
              בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות. כן רשאית החברה לשנות את מבנה הפעילות, 
              תכניה, שלביה,הפרסים המוענקים במסגרתה, מתכונתה, תקופתה, על פי שיקול דעתה המוחלט במקרים אשר יצדיקו עדכון מעין זה. על שינוי תנאי הפעילות כאמור בסעיף
              זה תינתן הודעה באתר החברה או בידיעה אישית או בעמוד הפייסבוק או בעמוד האינסטגרם או בכל דרך אחרת אשר תמצא החברה לנכון.
7.4.      תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך תקופת הפעילות יעודכן התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר החברה.
7.5.      מובהר בזאת כי משתתף לא יהיה זכאי בכל מקרה לקבל פיצוי מהחברה, ובכלל זאת לרבות אך לא רק מקרה בו יוכח כי רשלנות של החברה מנעה ממשתתף מלהשתתף
              פעילות או 
לזכות בפרס.
7.6.      ההשתתפות בפעילות איננה כרוכה בתשלום כלשהו לא בכסף ולא בשווה כסף לחברה או מי מטעמה.
7.7.      ההשתתפות בפעילות אסורה על עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם של החברה.
7.8.      למען הסר ספק, תקנון פעילות זה הינו לצורכי הפעילות גרידא, אשר לא תיחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה כי הזכייה בפעילות תלויה
             ביכולת
 וכישרון ולא בגורל.
7.9.      מידע ופרטים נוספים על הפעילות ניתן לקבל באתר החברה.

  1. סמכות שיפוט והדין החל

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

                                                                                                                              נספח א’

לכבוד
אף אם אף סיטי מוביליטי בע”מ (“החברה”)
                                                                                                                               
הצהרה

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי:

במסגרת פעילות ________ אשר עורכת החברה, זכיתי בפרס כמפורט בתקנון הפעילות.

אינני נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות לפי תנאי תקנון זה וזכותי לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו. במידה ויתברר כי אינני זכאי לפרס אשיבהו לחברה, מיד עם דרישתה הראשונה, וזאת מבלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של החברה על פי כל דין.

ידוע לי כי עצם זכייתי עשויה להיות מסוקרת או מפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות בעיתונות ובאינטרנט, והנני מסכים ומאשר לחברה לפרסם את פרטיי האישיים, ותמונתי – ככל שתצולם על ידכם או תימסר על ידי, בדבר זכייתי במסגרת הסיקורים והפרסומים כאמור, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה. ידוע לי כי החברה רשאית שלא לפרסם את דבר זכייתי כאמור, ואני מוותר על כל טענה ודרישה בקשר לאמור.

 אין לי ולא יהיו לי כל טענות, דרישות או תביעות כלפי החברה או מי מטעמה בקשר עם זכייתי או הנובעות מזכייתי. אני פוטר את החברה, מנהליה ומי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם זכייתי וכל הנובע ממנה או בקשר אליה.

אני מעניק בזה לחברה, ללא כל תמורה, רישיון בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול, ארצי ועולמי ובלתי מוגבל בזמן לעשות כל שימוש בתוצר אשר זיכה אותי בפרס במסגרת הפעילות. החברה רשאית לעשות כל שימוש מסחרי ואחר, ככל שתראה לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לקבל הרשאה נוספת ממני ומבלי שתהיה לי כל טענה, לרבות טענות בדבר פגיעה בזכויות מוסריות. כן תהיה החברה רשאית להעביר, למכור, או לתת רישיונות משנה בזכויותיה על פי רישיון זה. לחברה ניתנת במסגרת הרישיון הרשות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להציג לציבור, לבצע בציבור, לפרסם, לעבד, לערוך, לתרגם, לשנות, לשדר ולעדכן מספר בלתי מוגבל של פעמים, לשלב בו או בסמוך לו ולהשתמש, ובכל חלק, אלמנט ומקטע בו, בכל דרך, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל מדיה, פלטפורמה ואפיק שיווק ופרסום – לרבות אך לא רק בטלוויזיה, בדפוס (כגון עיתונים, מגזינים, כתבי עת, פרסום חוצות, ברושורים, פליירים וכיו”ב), במדיה דיגיטלית (כגון אינטרנט, ארכיבים דיגיטליים מדיה סלולארית, כבלים ולווין) ובכל אמצעי מדיה אחר, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים.

החברה או מי מטעמה לא יחויבו ולא יידרשו על ידי או על ידי מי מטעמי בתשלום עמלה, תמורה או תמלוגים, מכל מין וסוג שהוא, בגין או בקשר עם שימוש החברה כאמור, אף אם יפיקו הכנסה, טובת הנאה או כל תמורה ישירה או עקיפה, בגין השימוש שעשו במשפט או בסיפור כאמור לעיל, ואני מוותר בזאת באופן סופי ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה ותביעה בקשר עם האמור לעיל.

אני מסכים כי החברה תבדוק את הממצאים ומצהיר כי ידוע לי שהחברה רשאית (אך לא חייב) לפרסם אותו לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. כמו כן, אני נותן את הסכמתי לביצוע שינויים ועריכתם וביצוע כל פעולה אחרת, ללא הגבלה ואני מוותר על כל טענה בדבר פגיעה בזכויות, לרבות טענה בדבר פגיעה או הפרה של זכות מוסרית.

אני בעליהם של מלוא הזכויות, לרבות אך לא רק, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, וכל זכות קניין רוחני אחרת הקיימת בו, ואין כל מניעה או הגבלה לפרסום, הפצה או העמדה לרשות הרבים, וכן למתן הרישיון הניתן לחברה כאמור לעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור, במידה והדבר כולל יצירות של יוצרים מלבדי, הרי שקיבלתי את הסכמתם המלאה והמפורשת של בעלי הזכויות ביצירות לשימוש בזכויותיהם, והצהרותיי והתחייבויותיי לעיל ולהלן יחייבו אותם לכל דבר ועניין.

אני מצהיר ומתחייב כי אשא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ואפצה ואשפה את החברה, מנהליה, עובדיה, וכל מי מטעמה, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן והוצאות (לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד), בגין כל טענה, דרישה ותביעה הנובעת מכל טענה, דרישה או תביעה או כל חלק בו מפר זכויות צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות מוסריות, זכויות יוצרים מכל סוג, ואני מייפה את כוחה של החברה להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אליי כל תביעה בנושא.

______________               ______________         _________________________

 שם פרטי ומשפחה                 מספר תעודת זהות                         כתובת

 ______________             ______________         _________________________

           טלפון                                 דוא”ל                                    חתימה


Skip to content